1 Inschrijving
1.1 Aanmelding voor een opleiding of workshop/cursus geschiedt middels de aankoop van de opleiding of workshop/cursus via de webshop of middels een inschrijving per e-mail/aanmeldingsformulier. Hetgeen als contract wordt aangemerkt.
1.2 Cursisten dienen minimaal 16 jaar te zijn.
1.3 Bij inschrijving per e-mail wordt er per e-mail een bevestiging van de inschrijving, tezamen met een betaallink voor het inschrijfgeld verstuurd naar het in het aanmeldingsformulier opgegeven e-mailadres.
1.4 De datum van inschrijving is bepalend voor cursussen en workshops met een gelimiteerd aantal plaatsen.
1.5 De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld (of eventuele 1e betalingstermijn voor opleidingen) is voldaan.
1.6 Deelname aan een cursus of workshop is uitgesloten wanneer het gefactureerde bedrag niet geheel of deels (bij eventueel mogelijke betaling in delen) ontvangen is voor aanvang van de cursus of workshop.

2 Prijzen
2.1 Alle genoemde prijzen zijn per persoon, aanwezig tijdens de cursus. Het is niet toegestaan meer personen (m.u.v. het model) aanwezig te laten zijn, dan het aantal waarvoor de aanmelding is verricht.

3 Betaling
3.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van betaling van de factuur middels een Ideal betaling (webshop of betaallink), betaling per Tikkie of overschrijving.
3.2 Indien de betaling plaatsvindt via een betaallink, Tikkie of overschrijving, dan dient de betaling direct of uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij betaling via de webshop is het bovenstaande niet van toepassing.
3.3 Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk bij cursussen/opleidingen die langer dan 8 weken duren. Voor aanvang van de cursus/opleiding dient de eerste deelbetaling door Jealis Academy ontvangen te zijn. Elk volgende termijn dient uiterlijk vier dagen voor aanvang van het volgende cursusdeel betaald te worden. Zonder tijdige betaling is cursist uitgesloten van deelname aan de cursus/opleiding, zonder recht op restitutie van cursusgeld of compensatie van de niet genoten lesdag(en). Er zal tevens een toeslag van 5% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.
3.4 Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-. Je ontvangt een mailtje zodra je een nieuwe betaling moet doen.
Voorafgaand aan de betaling doet in3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met in3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over in3? Bezoek dan: www.payin3.nl.

4 Modellen/lesmateriaal
4.1 De cursist dient zelf zorg te dragen voor enige gedurende de cursus benodigde modellen. Deze dienen minimaal 18 jaar te zijn. Wanneer het de cursist niet is gelukt zich van een model te voorzien, bestaat de mogelijk om gebruik te maken van een robothand.
4.2 Bij elke cursus zal er een werkpakket worden samengesteld. Er wordt uitsluitend gewerkt met professionele salonlijnen, die u in de meeste gevallen ook direct na de cursus kunt aanschaffen voor gebruik in uw eigen salon.

5 Annulering/wijziging
5.1 Te allen tijde geldt een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. Alle annuleringen dienen te geschieden per mail of post.
5.2 Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang betaalt u 50% van het cursusgeld.
5.3 Bij annulering als gevolg van ziekte, op vertoon van een doktersverklaring, zal Jealis Academy overgaan tot restitutie minus €150,- administratiekosten.

5.4 Verplaatsing van lessen door cursist vanwege welke reden dan ook is bij het volgen van een groepsopleiding niet mogelijk. In het geval van het volgen van een privé opleiding is verplaatsing van slechts twee lessen mogelijk na overleg met Jealis Academy.
5.5 In geval van het overlijden van de cursist wordt het cursusgeld, met aftrek van kosten voor de cursus of workshop tot aan de datum van overlijden, aan de rechthebbende gerestitueerd.
5.6 Wanneer de cursus als gevolg van overmacht van de zijde van Jealis Academy permanent geen doorgang kan vinden, wordt het reeds betaalde cursusbedrag gerestitueerd. Wanneer de cursus als gevolg van overmacht van de zijde van Jealis Academy tijdelijk geen doorgang kan vinden, wordt het lesprogramma verschoven.
5.7 Indien Jealis Academy genoodzaakt is de cursusdata en/of locatie te wijzigen, wordt de cursist hiervan uiterlijk vijf dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. Jealis Academy heeft het recht de aanvang van de cursus/opleiding tot drie keer te verplaatsen. De cursist kan hieraan geen rechten ontlenen.
5.8 Indien de cursist op welke wijze dan ook schade toebrengt aan de belangen van de academy of aan andere cursisten, behoudt Jealis Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist per direct te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
5.9 Indien restitutie mogelijk is, dan zal dit binnen 14 dagen na schriftelijke bevestiging worden overgemaakt.

6 Herexamen
6.1 Het is de cursist toegestaan om kosteloos een herexamen te doen indien het aanwezigheidspercentage tijdens de cursus of opleiding minimaal 90% was. Indien het aanwezigheidspercentage lager dan 90% was, dient de cursist €75,- voor een herexamen te betalen.
6.2 Indien de cursist niet slaagt voor het (kosteloze) herexamen, dient er voor elk volgende examen €75,- betaald te worden.

7 Huisregels
7.1 De cursist dient zich aan alle huisregels te houden. Bij het niet navolgen van de regels heeft Jealis Academy het recht de cursist uit te sluiten van de cursus. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. Redenen tot uitsluiting zijn bijvoorbeeld slechte persoonlijke hygiëne, ongepast taalgebruik of ernstige disputen met medecursisten.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Jealis Academy is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook ontstaan vanwege annulering of wijziging van de cursus of tijdens of na het volgen van een cursus.

9 Auteursrechten
9.1 Het is de cursist verboden de door Jealis Academy verstrekte lesmateriaal te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jealis Academy.
9.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de cursussen/workshops vermeld in het lesmateriaal en op de website.

10 Persoonsgegevens
10.1 Persoonlijke gegevens van de cursist worden opgenomen in het bestand van Jealis Academy en worden slechts gebruikt ten behoeve van Jealis Academy. De gegevens worden nimmer aan derden gegeven.

11 Klachten
11.1 Klachten omtrent een cursus dienen schriftelijk aan Jealis Academy worden gericht via info@Jealis.nl t.a.v. Dhr R. Obergh. De cursist ontvangt uiterlijk 48 uur na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie hieromtrent.
11.2 Er wordt getracht klachten binnen 14 dagen na indiening door de cursist af te handelen. Mocht er langere tijd nodig zijn dan krijgt u binnen deze 14 dagen een nieuwe termijn te horen.
11.3 Indien je niet akkoord gaat met het besluit van de verantwoordelijke, maakt deze hiervan een aantekening in het klachtdossier en het klachtregistratieformulier. De verantwoordelijk zal jou erop wijzen dat je de klacht kunt voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. De gegevens van deze commissie zijn: Dhr. S. de Man, Demand Advisory Services, info@demandadvisory.com.
De klachtencommissie zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 30 dagen na ontvangst, neemt de klachtencommissie contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend en hier wordt niet van afgeweken.
11.4 Alle voor en binnen Jealis Academy werkzame personen zullen de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
11.5 Klachten worden gedurende één jaar bewaard na de datum van afhandeling. Het klachtendossier is door cursist opvraagbaar bij de klacht-verantwoordelijke.

12 Overig
12.1 Met de inschrijving voor een cursus of opleiding bij Jealis Academy, geeft u aan dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden.
12.2 Op alle opleidingsovereenkomsten tussen Jealis Academy en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.
12.3 Jealis Academy is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een Opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de cursist of model vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden. Op de (eerste) lesdag zal alsnog mondeling toestemming worden gevraagd aan de cursist en het eventuele handmodel.
12.4 Vragen met betrekking tot het onderwijs kunnen per e-mail of telefonisch worden gesteld. Jealis Academy zal hier binnen 7 dagen antwoord op geven.
12.5 De certificaten van Jealis Academy zijn niet branche erkend.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij JEALIS , gevestigd en kantoorhoudende te Havenstraat 33A, 3024 SG te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85996726, hierna te noemen “JEALIS”.

1.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn via de website www.jealis.nl te raadplegen en te downloaden.

1.3 Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “de afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met JEALIS wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.

1.4 JEALIS streeft er naar haar afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Zij is te allen tijde bereid de afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.

1.5 Indien de afnemer ook naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van JEALIS en de geldende wet- en regelgeving.

1.6 Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van JEALIS en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

1.7 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.8 JEALIS behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door JEALIS gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes en aanbiedingen kunnen onverwijld na de aanvaarding door de afnemer nog door JEALIS worden herroepen.

2.2 Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van JEALIS geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Indien een offerte door JEALIS schriftelijk wordt bevestigd en de afnemer uiterlijk binnen drie (3) dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan JEALIS kenbaar heeft gemaakt, is de opdrachtbevestiging van JEALIS voor beiden bindend. Onder opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door JEALIS van hetgeen tussen partijen is besproken en mondeling is overeengekomen.

2.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door een medewerker van JEALIS, of namens JEALIS gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze afspraken en/of toezeggingen door de door JEALIS tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijzen en zekerheid
3.1 Alle prijzen van de zijde van JEALIS zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover JEALIS in verband met de levering van het product aan de afnemer kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan JEALIS deze de afnemer apart in rekening brengen.

3.2 JEALIS mag prijsverhogende kosten (zoals stijgingen van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) die zijn ontstaan binnen drie (3) maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doorberekenen aan de afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de afnemer kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. Ontbinding door de afnemer op deze grond laat het recht van JEALIS op een schadevergoeding onverlet, terwijl JEALIS zelf niet tot enige schadevergoeding is gehouden. Bij effectieve prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft JEALIS het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.3 Indien naar het redelijke oordeel van JEALIS de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, is de afnemer verplicht op eerste verzoek van JEALIS (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen ten genoegen van JEALIS voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de afnemer na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is JEALIS gerechtigd naar haar oordeel de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Betaling
4.1 Hetgeen de afnemer aan JEALIS verschuldigd is, dient hij per datum van de Pro Forma factuur dan wel factuur – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen – per omgaande te voldoen, hetzij door betaling à contant aan JEALIS of per betaling online, hetzij door overschrijving op een door JEALIS aangegeven bank- of girorekening, in de overeengekomen valuta.

4.2 Indien en voor zover (enig deel) van het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door JEALIS is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen: • aan de afnemer met ingang van die datum een rente van 1,5 % per maand over (dat deel van) het verschil in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en • de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van alle met de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten. Indien de afnemer ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, is JEALIS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. JEALIS kan alle kosten, die zij in of buiten rechte tot behoud van haar rechten tegenover de afnemer moet maken, aan de afnemer in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1.200,–.

4.3 Een betaling van de afnemer wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die JEALIS in verband met het tekortschieten van de afnemer ten aanzien van de overeenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde (koop)prijs.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

4.5 Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-. Je ontvangt een mailtje zodra je een nieuwe betaling moet doen.
Voorafgaand aan de betaling doet in3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met in3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over in3? Bezoek dan: www.payin3.nl.

Artikel 5 Levering
5.1 JEALIS is in staat de goederen te leveren op de datum vermeld op de Pro Forma factuur dan wel factuur. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling worden de goederen geleverd op de datum die JEALIS geschikt acht.

5.2 JEALIS levert de goederen Ex Works (Incoterms 2000).

5.3 Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal JEALIS de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

5.4 JEALIS is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

5.5 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft JEALIS het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats zoals overeengekomen in de orderbevestiging. De geleverde zaken zijn ook voor rekening en risico van de afnemer, indien JEALIS ze ter aflevering heeft aangeboden, maar de afnemer – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, komen voor rekening van de afnemer.

5.7 De afnemer is gehouden het gekochte binnen twee (2) weken van de Pro Forma factuur datum dan wel factuur af te nemen. Bij gebreke daarvan is JEALIS gerechtigd om op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter JEALIS van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

5.8 JEALIS is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen, voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Onverminderd het in artikel 5 lid 6 bepaalde blijft het eigendom van de geleverde goederen bij JEALIS, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door JEALIS aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van JEALIS te bewaren.

6.2 JEALIS heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.

6.3 In geval het eigendom van de afgeleverde zaken op de afnemer overgaat als gevolg van het feit dat de afnemer alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van JEALIS tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die JEALIS op de afnemer zal krijgen. JEALIS is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht de benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van JEALIS daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.

6.4 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van JEALIS op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van JEALIS, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde dan ook, aan JEALIS verschuldigd is en zal worden.

6.5 Indien JEALIS zaken van de afnemer ter bewerking onder zich heeft, dan is JEALIS gerechtigd deze onder zich te houden totdat de afnemer haar alles heeft voldaan wat de afnemer JEALIS uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.

6.6 Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan JEALIS is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien a) de afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, b) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, of c) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van JEALIS naar het redelijk oordeel van JEALIS passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan JEALIS verschuldigd is en zal worden.

Artikel 7 Garanties en reclames
7.1 JEALIS garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties van JEALIS geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer. De bij ons aanbod behorende documenten en gegevens, zoals catalogi, brochures, gewichts- en maataanduidingen, internetsites en overige publicaties gelden slechts bij benadering, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Geringe afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een techniekafhankelijk meer- of mindergewicht van maximaal 3%, zijn geen wezenlijk gebrek en geven geen recht te reclameren en/of terughoudingrecht.

7.2. Alle andere garanties, expliciet en impliciet, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruikt of samen met ander materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.

7.3 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer JEALIS binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te informeren.

7.4 Reclames in verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde periode konden worden opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend bij JEALIS, onmiddellijk na ontdekking van het gebrek. Als afnemer niet binnen de hiervoor vermelde toe te passen periode een reclame indient, wordt het beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van afstand van die reclame. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, zal JEALIS op eigen kosten en naar eigen keuze die goederen ofwel vervangen ofwel repareren, of de afnemer de betaalde prijs terugbetalen.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JEALIS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Indien een derde de afnemer schending van (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde verwijt met betrekking tot door JEALIS geleverde zaken en/of diensten, dan zal JEALIS zich inspannen strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor zake en/of diensten die door JEALIS zelf worden geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op instructie van de afnemer zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting, dient de afnemer op straffe van verval JEALIS onverwijld van schending zoals bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens JEALIS de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde behoudt JEALIS zich te allen tijde het recht voor goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden.

Artikel 9 Ontbinding
9.1 JEALIS is gerechtigd alle met de afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van JEALIS op schadevergoeding van de afnemer te vorderen, indien a) de afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, b) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, c) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van JEALIS naar het redelijk oordeel van JEALIS passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan JEALIS verschuldigd is en zal worden, d) zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij JEALIS redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2 In de gevallen genoemd in artikel 9.1 is het door de afnemer aan JEALIS verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7, geldt voor de aansprakelijkheid van JEALIS voor de schade van de afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen JEALIS en de afnemer dat: a) JEALIS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten of verminderde opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een gedeelte daarvan; b) voor andere schade dan onder a genoemd, is JEALIS slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De onder a en b vermelde beperkingen gelden niet indien de afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij JEALIS aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld van JEALIS.

10.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor JEALIS aansprakelijk is te houden, dient de afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na die gebeurtenis, JEALIS van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer vervallen dertig (30) dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan JEALIS zoals hiervoor is aangegeven.

10.3 In alle gevallen waarin JEALIS een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

10.4 De afnemer vrijwaart JEALIS voor schade die JEALIS mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door JEALIS geleverde goederen of diensten.

10.5 JEALIS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met het Internet en storingen in het telefoonnet.

10.6 Vertraging bij de uitvoering of niet uitvoeren door JEALIS leidt niet tot aansprakelijkheid voor JEALIS als dat werd veroorzaakt door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, met inbegrip tot overmacht, brand, overstroming, explosies, oproer, oorlog, terrorisme, gevaren op zee, problemen met arbeiders, defecte machines, handelingen of verbodsbepalingen van de regering, tekortkomen aan grondstoffen of energie tegen redelijke kosten, en/of verkeersopstoppingen.

Artikel 11 Hoofdelijkheid
11.1 Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens JEALIS voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12 Bepalingen die van kracht blijven
12.1 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet geldig zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 De afnemer zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de afnemer tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen
14.1 De afnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van JEALIS overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. JEALIS kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van JEALIS, tenzij JEALIS een andere rechter aanwijst.